એ વિશ્વગુર્જરી છે.

તમામ દેશોમાં રંગ ભરતો,મળે તો એ વિશ્વગુર્જરી છે.

સમસ્ત ઉપવન સુગંધી કરતો,મળે તો એ વિશ્વગુર્જરી છે.

વિરાટ એની છે કર્મભૂમી, વિરાટ એની બધી દિશઓ.

છતાંય લક્ષ્યે નિતાંત રમતો,મળે તો એ વિશ્વગુર્જરી છે.  

ન એની ગરમી, ન એની ઠંડી,બધાય મોસમ છે એના મોસમ.

દુઃખોને ઝીલી હંમેશા હસતો,મળે તો એ વિશ્વગુર્જરી છે.

ન જીત એની, ન હાર એની, છતાં અડીખમ એ મરજીવો છે.

વમળમાંથી પણ ફરી ઉભરતો,મળે તો એ વિશ્વગુર્જરી છે.

નરમ મૃદુમય છે વાણી એની, સવેદનાશિલ હ્રદય છે એનું.

સમગ્ર માનવથી પ્રેમ કરતો,મળે તો એ વિશ્વગુર્જરી છે. 

નગર સિમાડા ન એના બંધન,અસીમ રસ્તાનો છે પ્રવાસી.

અથાક વગડામાં ડગલા ભરતો,મળે તો એ વિશ્વગુર્જરી છે.

રસિકધરા છે યુગોથી ધામો, છતાંય આકાશ લક્ષ્ય આજે.

અનંત અવકાશમાં વિહરતો, મળે તો એ વિશ્વગુર્જરી છે.                                                                                    રસિકમેઘાણી૦૬/૧૬/૨૦૦૬શુક્રવાર, હ્યુસ્ટન.

This entry was posted in રસિક મેઘાણી, સભ્યોની રચનાઓ. Bookmark the permalink.