ઘૃણા

 

તુ ચાલી જીવનમાંથી તો ક્યુ આભ ફાટ્યુ?
થાય છે અસર ઢેફાને પાણીથી કાળમીંઢ પીગળતા નથી.

એટલી સલાહ આપી શકું બચીને રહેજે અમારાથી
છીએ એક ગ્રહણ, લાગી જાય તો પછી ટળતા નથી.
ભુલથી પણ સામે આવતી આવતા જન્મે,
નનામી સાથે કદી નફરતના બીજ બળતા નથી.

થોડી મુશ્કેલી પડે અને ખરી પડે નાજુક સિતારા
અમે સુર્ય છીએ જે સંધ્યા સમયે પણ ઢળતા નથી.
આજે ખબર પડી પ્રેમમાં પણ લાયકાત જરૂરી છે.
સરિતા સક્ષમ હોય, સરોવર સાગરમાં ભળતા નથી.
હવે મારો જિંદગી સાથે સાચો ઘરોબો થયો
ગાંઠ બંધાઇ હતી કે ખોવાયેલા રત્નો મળતા નથી.

વિશાલ મોણપરા

This entry was posted in વિશાલ મોણપરા, સભ્યોની રચનાઓ. Bookmark the permalink.

One Response to ઘૃણા

  1. Anil Shah says:

    It is an excellent job/web site..appreciate your neat and clean work,thoughts, command overGujarati language.
    everything is cool.
    wishing you a bright career in this field

Comments are closed.