અખાની સમકાલીન સમસ્યા – હેમંત ગજરાવાલા

[odeo=http://odeo.com/audio/2167328/view]

અખાનો પરિચય અહી જાણૉ

 

This entry was posted in સભ્યોની રચનાઓ, હેમંત ગજરાવાલા. Bookmark the permalink.

One Response to અખાની સમકાલીન સમસ્યા – હેમંત ગજરાવાલા

  1. Kiritkumar G. Bhakta says:

    હેમંતભાઈ,
    આ સાથે લખાણ જો હોય તો,
    સોનામાં સુગંધ મળે.
    વારસો આમ જ સચવાશે.

Comments are closed.