કહે છે કોણ કે ગુજરાતમાં પાણી નથી? -અંબુભાઇ દેસાઇ “શાંતામ્બુ”

adesai.jpg

This entry was posted in અંબુભાઇ દેસાઇ, સભ્યોની રચનાઓ. Bookmark the permalink.

One Response to કહે છે કોણ કે ગુજરાતમાં પાણી નથી? -અંબુભાઇ દેસાઇ “શાંતામ્બુ”

  1. Urmi Saagar says:

    વિજયભાઇ, આ આર્ટિકલના પિક્ચરને link to file કરશો તો એના પર ક્લિક કરવાથી બીજા પાના પર મોટું દેખાશે તો વંચાશે… એમ તો નથી વંચાતું.

Comments are closed.