ભેગા મળી દીપોત્સવી ઉત્સવ ઉજવીએ સરસ-રતીભાઇ ચંદરીયા

‘ભેગા મળી દીપોત્સવી ઉત્સવ ઉજવીએ સરસ

ઉજાણી કરીએ નવા વરસની સરસ સરસ

ભુતકાળને ભુલી પીરસીએ પ્રેમરસ અરસપરસ

વર્ષ આખું બની જાય સરસ સરસ’

Thanks to Anjana Desai, an unknown reader of Sunday e-Mahefil for sending the following poem which I share with you.

This entry was posted in ગમતાનો ગુલાલ. Bookmark the permalink.

One Response to ભેગા મળી દીપોત્સવી ઉત્સવ ઉજવીએ સરસ-રતીભાઇ ચંદરીયા

  1. નૂતન વર્ષાભિનંદન…

Comments are closed.