આ દિવસ પણ જતો રહેવાનો છે.

આપેક્ષા કરવી નહીં
આવેશમાં આવવુ નહી.
ખાવો તો ગમ ખાવો
સારુ કર્યાનો મદ ન કરવો
પડી ગયા તો રંજ ન કરવો
અમીરીમાં લીન ન થવુ
ગરીબીમાં દીન ન થવુ
કારણ કે
આ દિવસ પણ જતો રહેવાનો છે.
( સુખનો હશે તો પણ અને દુઃખનો હશે તો પણ)

This entry was posted in ચિંતન લેખ, પ્રકીર્ણ. Bookmark the permalink.