રોકો- પ્રો. સુમન અજમેરી

આ મૌનને પડઘાતા તો રોકો
આ ગીત ને લરઝતા તો રોકો

ચોતરફ હિંસા આંધી છવાઇ
વિનાશને વળ ખાતા તો રોકો.

છાઇ ગયો ગોઝાર સન્નાટો
હત્યાકાંડને વકરાતા તો રોકો.

કેવા મચ્યાં ક્રંદનો ચારે-પા?
અંતર્દાહને ભડકાતા તો રોકો.

સંહારતા સગાં કાંધે, છેતરી
શ્રધ્ધાદીવો અળપાતા તો રોકો

શત્રુ થઇ સહુને સંતાપતા આ
સંત્રાસ ને ઉધમાત તો રોકો.

જન ક્યાં જઇ જીવે આંગણું છોડી?
સંતાપને સરજાતા તો રોકો.

This entry was posted in સભ્યોની રચનાઓ. Bookmark the permalink.