નૂતન વર્ષ – સૌપ્રિય સોલંકી ‘શૈલ’.

કરમાઇ ગઇ એક કડી કાલ, ખીલી ઊઠી નવીન કડી આજ,
ફોરમ તેની ફેલાય ચારેપાસ, મનુષ્ય હ્રદય હરખાય આજ ;
ઊગ્યો સૂર્ય આજ ભારે, કરે છે ચારેપાસ ઝગમગાટ,
પ્રસરાવે છે નવીન ચેતન, આ વ્હાલી સકળ સૃષ્ટિ સાટ.

શીત્તળ આ અનિલ ફૂંકાય, કરતો જોરે આજ તો વાય.
ખીલેલી નવીન કડી પર, સ્પર્શ કરે આજ તે સાય ;
વધાવવા આ નૂતન સાલ, કરે માનવ ઊઘાડા આત્માના દ્વાર,
સુખદ આશિષ દે તું, આજે ઓ સૃષ્ટિના સર્જનહાર.

પાણીના ઝરણ આજે તો, જાયે વધી આજે વ્હેણ,
કરે આજે બધાને અભિનંદન, એ જ તેનું એક કહેણ ;
ગત વરસોનાં કડવાં દુઃખો, જાય ભૂલી આ માનવ,
વધાવે આ નવીન વરસ, પ્રેમ હ્રદયી આ માનવ.

સર્જનહાર અમારા વ્હાલા, આધિવ્યાધિ સર્વ નિવારી,
ગયું વરસ જૂનું તો આજ, નવુ વરસ આજ સ્વીકારી.

 courtsey: amizarna

This entry was posted in અન્ય બ્લોગમાંથી ગમેàª. Bookmark the permalink.