મને હું મળી.-દેવિકા રાહુલ ધ્રુવ

નીરવ એકલતામાં મને હું મળી;
સઘળા સગપણથી વિખુટી,મને હું મળી.


કાગળ કલમને વરેલી,મને હું મળી;
માયાના મેળામાં ભૂલી પડેલી,મને હું મળી.


ઘડી-કાંટાના જંગલમાં ખોવાયેલી,મને હું મળી;
શબ્દોની વનરાઈમાં વીંટળાયેલી,મને હું મળી.

This entry was posted in દેવિકાબેન ધ્રુવ, સભ્યોની રચનાઓ. Bookmark the permalink.

One Response to મને હું મળી.-દેવિકા રાહુલ ધ્રુવ

  1. v m bhonde says:

    ha, ekalta ma j hu male chhe. pan badha aa samazta nathi ane bheed ma khovai jaay chhe

Comments are closed.