શતદલ-દેવિકબેન ધ્રુવ

2346748421.jpg 

શતદલ પંખ ખીલત પંકજ પર
હસત નયન જ્યમ શ્યામ વદન પર,

શત શત બુંદ સરક દલ વાદળ,
 ભીંજત બદન નર નાર નવલ પર,

ઘનન ઘનન ગરજત નભમંડળ,
કરત ક્યાંક કલરવ ખગ તરુવર,

છલ છલ છલકત જલ સરવર પર,
નાચત મંગલ મયૂર મનોહર,

સર સર સૂર સજત દિલ મોહક,
ભૂલત ભાન વનરાવન ગોપક,

પલપલ શબદ લખત  મનભાવન,
ઝરત પ્રીત મન કરત પાવન.

રુમક ઝુમક કો’ સદ્યસ્નાતા
ધરત રંગ લીલ અંગ વસુંધરા

પર્જન્ય મૂશલ બરસત મદહોશમાં,
 ઝુલત   ફુલ  શતદલ  મધુવનમાં.

દેવિકાબેન ધ્રુવ

This entry was posted in દેવિકાબેન ધ્રુવ, સભ્યોની રચનાઓ. Bookmark the permalink.