સ્વાધીનોનું ગીત – ઝીણાભાઇ દેસાઇ, ‘સ્નેહરશ્મિ’

સ્વાધીન અજય છે ભોમ અમારી,

મુક્ત અજય અમ સરિતાતીર;

ગિરિગહવર ને ખીણ-કોતરો,

મુક્ત સદા અમ સાગર-નીર!

સ્વાધીન! અમે સ્વાધીન! સદા સ્વાધીન!

અમે સૌ ઉન્નત-શિર;

મુક્ત અભય છે ભોમ અમારી,

મુક્ત અભય અમ વહે સમીર.

વિશાળ ગૌચર ધણ અમ વિહરે,

મત્ત મુક્ત અમ ગોપી-ગોપ;

ભર્યાં ભર્યાં ખેતર અમ વિલસે,

મુક્ત નભે લહેરતા રો!

સ્વાધીન! અમે સ્વાધીન! સદા સ્વાધીન!

સ્વાધીન ખડાં અમ ઘર જહીં રૂડાં
જ્યાં સ્વાધીન સુખી સંસાર
મુક્ત જહીં અમ મા-વહુ-બેટી
ખેલે મુક્ત જહીં અમ બાળ!
સ્વાધીન! અમે સ્વાધીન! સદા સ્વાધીન!

પડે નજર એ પર જે ઝેરી
ખાતી તે અહીં મોત-પછાડ
ઊભા સંત્રી અમે સદા જ્યાં
હિમગિરી સરખા માનવ-પહાડ!
સ્વાધીન! અમે સ્વાધીન! સદા સ્વાધીન

વંદન હો આ મુક્ત હવાને
વંદન હો તુજને મા-ભોમ!
અમો જીવતાં મુક્ત તું નિત હો!
મુક્ત નભે જ્યાં સૂરજ-સોમ!

          ઝીણાભાઇ દેસાઇ, ‘સ્નેહરશ્મિ‘ (પનઘટ પુસ્તક)

આ કાવ્ય વડોદરા થી ઇન્દ્રવદન મીસ્ત્રી એ ટાઇપ કરીને મોકલ્યુ તે બદલ તેમનો આભાર

This entry was posted in ગમતાનો ગુલાલ. Bookmark the permalink.

2 Responses to સ્વાધીનોનું ગીત – ઝીણાભાઇ દેસાઇ, ‘સ્નેહરશ્મિ’

  1. વંદન હો આ મુક્ત હવાને
    વંદન હો તુજને મા-ભોમ!

    સુંદર સ્વાધીનતા કાવ્ય.

  2. સ્વાધીન! અમે સ્વાધીન! સદા સ્વાધીન!

    -સ્વાતંત્ર્ય દિન મુબારક હો…

Comments are closed.