ધર્મ એટલે પરમ આત્માની સ્વિકૃતી તો તે ધર્મ કેવી રીતે આચરવો?

ધર્મ એટલે પરમ આત્માની સ્વિકૃતી તો તે ધર્મ કેવી રીતે આચરવો?

ધર્મ આચરણ એટલે પરમાત્માને પામવાની ઝંખના..આ ઝંખના ભવિતવ્ય હળુ  કર્મી આત્માને જ થતી હોય છે. આ ભવીતવ્યતા માનસના પુણ્યકર્મોના ઉદયથી કે સુસંસ્કૃત માતા-પિતાના સંસ્કાર અને  કુટુંબ કે ગુરુ સંગતથી આવે છે.

સામાન્ય બુધ્ધી (સા.બુ.)  એમ કહે છે કે જ્યારે જે કાર્ય કરવાથી મનમાં શાંતીનો અનુભવ થાય અને તે કાર્ય નિયમીત કરવાની તડપન જાગે તે ધર્માચરણ.

This entry was posted in સા. બુ. કહું તો... Bookmark the permalink.