ધર્મી એટલે શું?

ધર્મ આચરણ કરે તે ધર્મી કહેવાય

સામાન્ય બુધ્ધી ( સા.બુ.) એમ કહે છે સંસારની અસારતા સમજ્યા પછી કે પુણ્ય કર્મોના ઉદય થી ‘ભવી’ જન ને ધર્મ રુચે છે અને તે ધર્મ આચરણમાં રત થતા તે ધર્મી કહેવાય છે.

 

This entry was posted in સા. બુ. કહું તો... Bookmark the permalink.