મંદીર, મંદીર કેમ ભટકું?

આત્મા કહે  ખુદ પરમાત્મા,
     મંદીર, મંદીર  કેમ  ભટકું?

મેલી છે ભીતર કેરી ચાદર,
     અંદર ઝાંખી, કેમ ન ઝટકું?

ખુદથી કેટલો દૂર રહ્યો !
        હવે હૃદય દ્વાર જઈ અટકું!

બહાર ભીંષણ  આગ  કેટલી? 
      આતમ-અટારી એ મારૂ મટકું!

ભીતર આંગણું રાખુ ચોખ્ખુ ,
      કહે પરમાત્મા કાયમ અટકું!

-વિશ્વદીપ બારડ

This entry was posted in વિશ્વદીપ બારડ. Bookmark the permalink.