“ચાલો ગુજરાત” શેરાક્ષરી વિડિયો

“ચાલો ગુજરાત” માં ગુજરાતી સાહિત્ય સરિતાના કાર્યક્રમનો વિસ્તૃત અહેવાલ અહીં જુઓ

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=EE36Op8ZULw]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=Xcuyx70z-48]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=t5F3NdzEL_k]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=NuElOFJ9G4c]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=qQ8_54PWTm0]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=2VPZo48a_SE]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=gPrZABab2pY]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=M56dWrvucoQ]

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=VmP_Yxcah1U]

This entry was posted in વિજય શાહ. Bookmark the permalink.