આ દિવસ પણ જશે

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કાર માં એક ગર્ભ શ્રીમંત શેઠ અને તેના મુનીમ જઈ રહ્યા હતા. કાર જે ટ્રક ને ઓવરટેક કરવા જતી હતી તે ટ્રક ની પાછળ લખ્યુ હતું કે આ દિવસ પણ જશે….

 

મુનિમ બચરવાળ હતો…. નાના નાના પાંચ અને પોતેલ એમ સાત જીવો ને શેઠ ની નોકરી માંથી પોષતો હતો ઘણી નાણાકીય તકલિફો માંથી તે પસાર થતો હતો. એની નજર ને આ વાક્ય જચી ગયું… તે મનમાં બબડ્યો… આ દુખના દિવસ પણ જશે….

 

તેજ વખતે ટ્રક પાછળનું આ વાક્ય ગર્ભ શ્રીમંત શેઠે પણ વાંચ્યું….

ધંધાની મંદી તેજી, પૈસા નું રોકાણ યોગ્ય જગ્યા એ કરતા છતા મનમાં સતત ધાસ્તી રહેતી આ ડુબી જશે…. તો…. આ દોમ દોમ સાહ્યલી… જતી રહશે તો….

 

 

પણે સુખમાં અને દુખમાં જયાં પણ હોઈએ ત્યાં યાદ રાખવા જેવુ આ વાક્ય છે. દરેક દિવસો જતા જ હોય છે…. તેનો હરખ ન હોય કે શોક ન હોય……..

          વિજય શાહ

This entry was posted in અંતરનાં ઓજસ. Bookmark the permalink.