તેનું નામ જ સુખ છે.

 

એક સુખની શોધમા મથતો માનવ એ સુખ પ્રાપ્ત કર્યા પછી ભોગવવાની ક્ષણે તેને ભોગવવાને બદલે બીજા સુખની કામના કરતો થઈ જઈ ને તે દિશામાં સક્રિય થઈ જાય છે.

 

બેરોજગાર ને રોજગારી ની ઝંખના હોય છે. રોજગારી મળતા જ વધુ પગાર ની ઝંખાના વધુ પગાર મળતા પોષ્ટ કે સ્ટેટસ્ ની ઝંખના….

 

આમ…. એક સુખ પછી બીજુ સુખ પછી ત્રીજુ સુખ…… આ દરેક સુખો પાછળ નું મૂળ ઈચ્છાઓ હોય છે. આ ઈચ્છાઓ સુખના મૂળમાં બીજમાંથી વૃક્ષ અને વૃક્ષમાંથી બીજ બની જન્મ્યા કરતી હોય છે.

 

તો પ્રશ્ર્ન થશે કે ઈચ્છા ન કરવી ? ઈચ્છા તમે કરશો કે નહીં કરો…. જીવન જીવવાનું છે તેમા થનારા હાની લાભો થવાના છે… પરંતુ એ જીવવાની પધ્ધતિ માં ઈચ્છા નો રંગ મીલાવી દેતા સુખ અને દુઃખ જન્મે છે. ઈચ્છા પ્રમાણે લાભ થાય તો સુખ લાગે અને ન થાય તો દુઃખ થાય…કહે છે ને સુખમ્ ચ દુખચ્ એવ મનસ્થ કારણમ્

 

સુખ આપણા મનની આશક્તિઓ માં છે. તેમાંથી મુક્ત થઈને સાશ્વત સુખ મેળવવુ હોય તો મનની આશક્તિઓ માંથી મુક્તિ નો ઉપાય શોધવો તેનું નામ જ સુખ છે.

          વિજય શાહ

This entry was posted in અંતરનાં ઓજસ. Bookmark the permalink.