શબ્દ સ્પર્ધાને રસપ્રદ બનાવીયે-(૧)

એકાક્ષરી શબ્દો

બારાખડી જોઇએ તો મલશે બધાજ એકાક્ષરી શબ્દો

અ      ઔ  ઇ  ઈ  ઉ  ઊ અં અઃ

ક  કા  કે  કૈ  કો  કૌ  કિ  કી  કુ  કૂ  કં  કઃ 

ખ  ખા  ખે  ખૈ  ખો  ખૌ  ખિ  ખી  ખુ ખૂ  ખં  ખઃ

ગ  ગા  ગે  ગૈ  ગો  ગૌ  ગિ  ગી  ગુ  ગૂ  ગં  ગઃ

ઘા  ઘે  ઘૈ  ઘો  ઘૌ  ઘિ  ઘી  ઘુ  ઘૂ  ઘં  ઘઃ

ચા ચે  ચૈ  ચો  ચૌ  ચિ  ચી  ચુ  ચૂ  ચં  ચઃ

છા  છે  છૈ  છો  છૌ  છિ  છી  છુ  છૂ છં  છઃ

જ  જા  જે  જૈ  જો  જૌ  જિ  જી  જુ  જૂ  જં  જઃ

ઝ ઝા  ઝે  ઝૈ  ઝો  ઝૌ  ઝિ  ઝી  ઝુ  ઝૂ  ઝં  ઝઃ

ટ ટા  ટે  ટૈ  ટો  ટૌ  ટિ  ટી  ટુ  ટૂ  ટં ટઃ

ઠ  ઠા  ઠે  ઠૈ  ઠો  ઠૌ  ઠિ  ઠી  ઠુ  ઠૂ  ઠં  ઠઃ

ડ  ડા  ડે  ડૈ  ડો  ડૌ  ડિ  ડી  ડુ  ડૂ  ડં  ડઃ

ઢા  ઢે  ઢૈ  ઢો  ઢૌ  ઢિ  ઢી  ઢુ  ઢૂ  ઢં  ઢઃ

ણ ણા  ણૈ  ણૌ  ણિ  ણી  ણુ  ણૂ  ણં  ણઃ

ત તા  તે  તૈ  તો  તૌ   તિ  તી  તુ  તૂ  તં  તઃ 

થ થા  થે  થૈ  થો  થૌ  થિ થી  થુ  થૂ  થં થઃ

દ  દા  દે  દૈ  દો  દૌ  દિ  દી દુ  દૂ  દં  દઃ

ધ  ધા  ધૈ  ધૈ  ધો  ધૌ  ધિ  ધી  ધુ  ધૂ  ધં  ધઃ

ન  ના  ને  નૈ  નો  નૌ  નિ  ની  નુ  નૂ  નં  નઃ

પ  પા  પે  પૈ  પો  પૌ  પિ  પી  પુ  પૂ  પં  પઃ

ફ  ફા  ફે  ફૈ  ફો  ફૌ  ફિ  ફી  ફુ  ફૂ  ફં  ફઃ

બ  બા  બે  બૈ  બો  બૌ  બિ  બી  બુ  બૂ  બં  બઃ

ભ  ભા  ભે  ભૈ  ભો  ભૌ  ભિ  ભી  ભુ  ભૂ  ભં  ભઃ 

મ  મા  મે  મૈ  મો  મૌ  મિ  મી  મુ  મૂ  મં મઃ

ય  યા  યે  યૈ  યો  યૌ  યિ  યી  યુ  યૂ  યં  યઃ

ર  રા  રે  રૈ  રો  રૌ  રિ  રી  રુ  રૂ   રં  રઃ

લ  લા  લે લૈ લો  લૌ  લિ  લી  લુ  લૂ  લં લઃ

વ વે  વૈ  વો  વૌ  વિ  વી વુ  વૂ  વં  વઃ

સ  સે  સૈ  સો  સૌ  સિ  સી  સુ  સૂ  સં  સઃ

શ  શા  શે  શો શૌ  શિ  શી  શુ  શૂ  શં શઃ

ષ  ષા  ષે  ષૈ  ષો  ષૌ   ષિ  ષી  ષુ  ષૂ  ષં  ષઃ

હ  હા  હે  હૈ  હો  હૌ  હિ  હી  હુ  હૂ  હં હઃ

ળ  ળા  ળે  ળૈ  ળો  ળૌ  ળિ  ળી  ળુ  ળૂ  ળં  ળઃ

જ્ઞ  જ્ઞા  જ્ઞે  જ્ઞૈ  જ્ઞો  જ્ઞૌ  જ્ઞિ  જ્ઞી  જ્ઞુ  જ્ઞૂ  જ્ઞં  યઃ

ક્ષ  ક્ષા  ક્ષે  ક્ષૈ  ક્ષો  ક્ષૌ  ક્ષિ  ક્ષી  ક્ષુ  ક્ષૂ  ક્ષં  ક્ષઃ

કુલ ૪૧ શબ્દો હું શોધી શક્યો..

તમે તેમા ઉમેરી શકશો કેટલાક અક્ષરોમાં અનુસ્વાર જરુ રી છે છતા તેને એકાક્ષરી ગણી ને છુટ લીધી છે જેમ કે હું અને  તું

વાચક મિત્ર!

 હવે તમારી મદદ જોઈએ કે આ  એકાક્ષરી શબ્દનાં એક કરતા વધુ અર્થ નીકળે તો તે આપી શકશો?

This entry was posted in પ્રકીર્ણ, માહિતી, સાહિત્ય જગત. Bookmark the permalink.

0 Responses to શબ્દ સ્પર્ધાને રસપ્રદ બનાવીયે-(૧)

 1. vijayshah says:

  સંગીતનાં સાત સુર શબ્દ ઉમેરીયે તો એકાક્ષરી સંખ્યા વધી ને ૪૮ થશે.

  સા રે ગ મ પ ધ ની

 2. વધુ એક સુંદર કામ…
  48 ઉપરાંતના એકાક્ષરી શબ્દો :
  હે ,રે ( ઉદગાર વાચક શબ્દ )
  શું ( અનુસ્વાર સાથે પ્રશ્નાર્થવાચક )
  ભૂ ( =પાણી, પૃથ્વી )
  હા..હા.. ( હાસ્યસૂચક )
  શી (=સરખી;જેમ કે,નાની-શી વાત )

 3. Devika says:

  stay tuned…. for more words and more meanings…!

 4. પી એકાક્ષરી નહી? દા. ત. લે, પાણી પી. એ જ રીતે પા અને પો માટે પણ વિચાર થાય છે. કદાચ મારી ભૂલ પણ હોઈ શકે. અને રા એટલે રાજા નહી? રા’ નવઘણ માંનો રા .અને ભા શબ્દ પણ ભાઈને બદલે વપરાતો જોવા મળે છે. હં એ એકાક્ષરી હોંકારો ગણી શકાય? વિજયભાઈ આ ઘણો રસપ્રદ વિષય છે. જ્ઞાન સાથે ગમ્મત ! અને વળી મા ગુર્જરીને ગમતી ગમ્મત.

 5. ગૌ સૌ મે ગૌ …Do these qalify ? Pardon my ignorance !

 6. Mukund Desai - 'MADAD' says:

  insteresting

 7. Neela says:

  ગમ્મત સાથે જ્ઞાન મળે છે.