ગુજરાતી શબ્દ સ્પર્ધા-(3)

 

ગુજરાતી સમાજ અને અન્ય ગુજરાતી સંગઠનો ઘણી પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે. તે માટે તેમને અભિનંદન!

ગુજરાતી શબ્દ સ્પર્ધા હું અંગત રીતે એવુ માનું છું કે ગુજરાતી ભાષાની ગરિમા સાચવવાનો એક એવો પ્રય્ત્ન છે કે જેમા આખો સમાજ સક્રિય થઇ શકે.

હવે સમજીયે નાણાકીય માળખુ.

સ્થાનીક સ્પર્ધાની આવક

૧૨ લઘુત્તમ સ્પર્ધકો સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાની ફી ૨૦ ડોલર એટલે ૨૪૦.૦૦ ડોલર્

ત્રણ ગૃપનાં પ્રતિસ્પર્ધકો એટલે ૭૨૦.૦૦ ડોલરની + જરુર પડેતો અનુદાન વ્યવસ્થા

સ્થાનીક સ્પર્ધાનો ખર્ચ

સ્પર્ધા ગોઠવણી નો ખર્ચો..

જાહેરાતનો ખર્ચો..

અને જીતનાર પ્રતિસ્પર્ધકોને બહુમાન સર્ટીફીકેટ

અને વિજેતાને રાજ્ય સ્તરે મોકલ્વાનો ખર્ચો

રાજ્ય સ્તરની સ્પર્ધાની આવક્

 

૧૨ લઘુત્તમ સ્પર્ધકો સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાની ફી ૨૦ ડોલર એટલે ૨૪૦.૦૦ ડોલર્

ત્રણ ગૃપનાં પ્રતિસ્પર્ધકો એટલે ૭૨૦.૦૦ ડોલરની + જરુર પડેતો અનુદાન વ્યવસ્થા

 

રાજ્ય સ્તરની સ્પર્ધાનો ખર્ચ

 

સ્પર્ધા ગોઠવણી નો ખર્ચો..

જાહેરાતનો ખર્ચો..

અને જીતનાર પ્રતિસ્પર્ધકોને બહુમાન સર્ટીફીકેટ

અને વિજેતાનએ રાશ્ટ્રીય સ્તરે મોકલવાનો ખર્ચો

 

રાશ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધાની આવક્

 

૧૨ લઘુત્તમ સ્પર્ધકો સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાની ફી ૨૦ ડોલર એટલે ૨૪૦.૦૦ ડોલર્

ત્રણ ગૃપનાં પ્રતિસ્પર્ધકો એટલે ૭૨૦.૦૦ ડોલરની + જરુર પડેતો અનુદાન વ્યવસ્થા

 

રાશ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધાનો ખર્ચ

 

સ્પર્ધા ગોઠવણી નો ખર્ચો..

જાહેરાતનો ખર્ચો..

અને જીતનાર પ્રતિસ્પર્ધકોને બહુમાન સર્ટીફીકેટ અને ટ્રોફી.

This entry was posted in પ્રકીર્ણ, માહિતી, સાહિત્ય જગત. Bookmark the permalink.