વિશ્વ ગુજરાતી સંમેલન (4)

વિશ્વ ગુજરાતી સમાજ દ્વારા અમદાવાદમાં યોજાઇ રહ્યું છે વિશ્વ ગુજરાતી સંમેલન વધુ વિગતો માટે જુઓ

4th World Gujarati Conference  

Brochure

VGS brochure

Souvenir Success story 500$ 

Delegate Form[1]

Membership Form

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

0 Responses to વિશ્વ ગુજરાતી સંમેલન (4)

  1. વિશ્વ ગુજરાતી સંમેલનમાં મારાં કાર્ટુંન્સ પ્રદર્શનની પરવાનગી મળેલ છે, આ બાબતમાં
    વ્યસ્થાક સંપર્ક વ્ય્ક્તિનું નામ ફોન નંબર ઈ મેઈલ સરનામું મળશે તો આભારી થઈશ. હું અમેરીકાથી અમદાવાદ 21 જાન્યુઆરી, 2010 આવવાનો પ્લાન કરું છું.

    મહેન્દ્ર શાહ.
    http://www.isaidittoo.com

  2. Harnish Jani says:

    Good Luck Mahendrabhai-Good Luck and great success to Rateebhai Patel (VP) and to all-