કાયમી મુકામ [ ગઝલ – કાવ્ય ] (via પ્રહલાદ પ્રજાપતિ)

કાયમી મુકામ [ ગઝલ – કાવ્ય ] ===================== હારેલા ઉમેદવાર જેમ નહી, કોડીલા વરરાજા ની જેમ સ્વાસો કરો તૈયારી વાજતે ગાજતે જાન માંડવે એમ ખાલીપો આવી રહ્યો, મરશિયાં ગવાય ફટાણાં જેમ શેહેરમાં જગાની જરુર છે,ખાલી કરો ભાડુઆત એમ સ્વજનોની સગાઈ ની સિમાઓ કુદવાની કરો તૈયારી સમેટો પથારી,ગાદી તકીયા સહીત મીલકત ાઅમારી ાઅહી તુફાન ૂઉઠવા પહેલાંના ાઅણસાર રહ્યા ધસી ને ાઅવસર મ્હાલવનાં ઘરેણાં પહેરવાની કરો તૈયારી ાઅહી કાયમી ઘર બાંધવાના પ્રોજેક્ટ માં પરોવાયા છો ને એની … Read More

via પ્રહલાદ પ્રજાપતિ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.