રણકાર * Rankaar (25 08 2010) (via સંજય વિ. શાહનું શબ્દજગત (also @ egujarati.com))

રણકાર * Rankaar (25 08 2010) સફળ થવામાં મોડું થાય તો જરાય નાસીપાસ નહીં થતા, કેમ કે અદભુત સ્થાપત્યને ઊભું થતા કાયમ બધુ સમય લાગે છે. – અજ્ઞાત આસાનીથી જેને સફળતા મળી છે એ લોકોને સલામ. ભગવાન પોતે અનેક રૂપધારી છે, અનેક ધર્મધારી છે તો એણે માણસોને પણ અનેક પ્રારબ્ધધારી બનાવ્યા એમાં નવાઈ શી? ધર્મની ધજા ફરકાવનાર ઇશ્વર જેવા ઇશ્વરને પણ એની ધારણા કે ઇચ્છા મુજબ ક્યાં સમયસર સફળતા મળી છે? એમ થાત તો રાવણ થોડો સીતાહરણ કરી શકત? કે મહમ્મદ પયગંબરે એમના ગામેથી હિજરત કરવી પડત? અને ઇશુ ખ્રિસ્તને આવ … Read More

via સંજય વિ. શાહનું શબ્દજગત (also @ egujarati.com)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.