‘દાદીની પ્રસાદી’-માવજીભાઇ મુંબઇવાળા (via વિજયનુ ચિંતન જગત)

મુ. માવજીભાઈએ ગુજરાતી ગીતોનો જેમ ખજાનો આપણે માટે તૈયાર કર્યો હતો તેવોજ સૂત્ર, સુવાક્ય, સુભાષિત, બોધવચન અને કાવ્ય પંક્તિઓનો આ બીજો સંચય આપણા માટે મુક્યો છે. વળી મનનીય આ સંગ્રહ કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવીને આપ્યોછે.તેમનો કોટી કોટી ઉપકાર અને આભાર આવી પ્રસાદી ગુજરાતી બ્લોગ જગતને ધરીને.. Dadi-Ni-Prasadi સુજ્ઞ સ્નેહીજન, ‘ગમતાંનો કરીએ ગુલાલ’ એવી પરંપરાને અનુસરી આપને ‘દાદીની પ્રસાદી’ નામનું ઈ-પુસ્તક મોકલાવું છું. આપણે જાણવા જેવા, માણવા જેવા અને જીવનમાં ડગલે … Read More

via વિજયનુ ચિંતન જગત

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.