તેને ક્યાં હોય છે તાપ કે સંતાપ? (via વિજયનુ ચિંતન જગત)

તેને ક્યાં હોય છે તાપ કે સંતાપ? અપેક્ષાઓ હદથી જ્યારે વધે અજંપ મન વેદનાથી બળે   આતમજ્ઞાન ઉદભવે ત્યારે I અને My ના બે સર્પો સુખ અને દુઃખ રૂપે સંતાપ્યા કરે એના આ સંતાપ જ્યાં હોય ત્યાં સર્જ્યા કરે દુઃખ દુઃખ અને દુઃખ અપેક્ષા જો મનથી છુટી છુટ્યા I અને  My નાં સંતાપો સઘળા જે ભોક્તા છે તે શરીર તેથી વેઠે શરીર સઘળા સંતાપ આતમ રાજા તો નિજાનંદે મસ્ત તેને ક્યાં હોય છે તાપ કે સંતાપ? … Read More

via વિજયનુ ચિંતન જગત

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.