મેઘલતાબહેન મહેતા-સમય વીતી ગયો .. (via શબ્દોનુંસર્જન)

મેઘલતાબહેન મહેતા-સમય વીતી ગયો .. આજે મેઘલતામાસીની એક સુંદર રચના લાવી છું ..મને મેઘલતામાસીની એક વાત ખુબ ગમે છે અને તે છે .જિંદગીનો હકારાત્મક અભિગમ… આજે ૮૪ વર્ષે   હાથ પગ  ના ચાલતા હોય ..શરીર સાથના દેતું  હોય ત્યારે  એ મક્કમ પણે આગળ વધી રહ્યા છે . એમની પંક્તિમાં કહુંતો…. જુવાનીના  જોમમાં જીવવાની ટેવ પડી ગઈ છે  જિંદગીભ રની,કે આ આવી રહેલું અડવડતું ઘડપણ ,અણગમતા અતિથી જેવું ભાસે છે . ભૂતકાળનો પાલવ પકડી … જે ટમટમ્યા કરે .. તેનો વળી વિકાસ  કેવો ?…જે ભૂતકાળ ના ભૂત ની પકડ થી છટકી … Read More

via શબ્દોનુંસર્જન

This entry was posted in email, અન્ય બ્લોગ ઉપરથી ગમે. Bookmark the permalink.