પ્રાકૃત સ્વભાવ ઍટલે શું….સંકલન -રમેશ પટેલ(આકાશદીપ) (via આકાશદીપ)

 પ્રાકૃત સ્વભાવ ઍટલે શું....સંકલન -રમેશ પટેલ(આકાશદીપ) દાદાશ્રી ભગવાન કહે…આભાર અક્રમ વિજ્ઞાન  સત્સંગ થકી દાદા ભગવાને મહામૂલિ પ્રસાદી અર્પી છે જે પંડિતો અનેક શાસ્ત્રો ઉથલાવે તો પણ સમજ બહાર રહી જાય, આવી થોડી રોજીંદી વાતોનો મર્મ જાણીએ…  પ્રાકૃત સ્વભાવ ઍટલે શું….સંકલન -રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)  ૧)  સમાજ કલ્યાણ અને જગત કલ્યાણ એ એક જ કહેવાય?—-ના કહેવાય સમાજ કલ્યાણ તો એક સાંસારિક ભાવ છે અને સહુ સહુનાથી બને તેટલું કરે ને એ સ્થૂળ ભાષા કહેવાય. માનવ સેવા ,જે સમાજ હોય તેને અનુકૂળ હોય અનુકૂળ પડે તે રીતે કરે અને … Read More

via આકાશદીપ

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.