ઘડપણ સડવા માટે નથી

આ સંકલીત લેખ ગાગરમાં સાગર સમાન છે  જે ગુજરાતી સબરસ મેગેઝીનમાં થી લેવાયો છે.

જાણિતા ચિંતક/લેખક શ્રી ગુણવંત શાહનું પુસ્તક વૃક્ષ મંદિર ની છાયા માંથી લેવાયો છે

http://www.sabrasgujarati.com/2541/

This entry was posted in Uncategorized, અન્ય બ્લોગ ઉપરથી ગમે, આરોગ્ય માહીતિ. Bookmark the permalink.