બા મોટાભાઇ આવે યાદ-વિજય શાહ

પુરાણી યાદ…અમે સાત
અમદાવાદે જીવતા સાથ

શાળા અને મહાશાળા યાદ
મઝામાં સદાય અમે સાત

આજે રહ્યા  હવે અમે પાંચ
બા મોટાભાઇ આવે યાદ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.