(2) દીર્ઘ – ઈ આવતા હોય તેવા શબ્દો

દીક્ષા

હીંચકો

સાગરીત

અશ્લીલ

આલીશાન

કાર્યવાહી

ખીચોખીચ

તલસ્પર્શી

દીપોત્સવી

ન્યાયાધીશ

નાણાકીય

દીવાસળી

તબદીલી

સહીસલામત

હરીફાઈ

ભાગીદારી

શીર્ષક

વહીવટી

સ્વામી

અર્વાચીન

ક્ષેત્રીય

જામીન

તારીજ

તાસીર

નામોશી

દીકરો

દાગીનો

ગ્રામીણ

બીભત્સ

પ્રણાલી

સમીક્ષા

સ્વચ્છંદી

યાદગીરી

પીંછી

અકાદમી

આંતરજ્ઞાતીય

આશીર્વાદ

કોતરણી

છડીદાર

તકલીફ

ધારાશાસ્ત્રી

નેતાગીરી

દીવાદાંડી

ગરીબાઈ

સ્નેહાધીન

સમકાલીન

મશાલચી

મીનાકારી

ખીંટી

આગોતરી

તપાસનીસ

આત્મીય

ચીકાશ

ટીકડી

તબીબ

પરીક્ષા

દીવાલ

દીદાર

તાલીમ

જયંતી

ભીષણ

રાષ્ટ્રીય

સ્વીકાર

This entry was posted in ગુજરાતી વ્યાકરણ પરિચય. Bookmark the permalink.