જોડાક્ષરમાં ભૂલ થતી હોય તેવા શબ્દોની જોડણી

 ઉશ્વાસ – ઉચ્છ્ વાસ

ઉધ્ધાટન – ઉદ્ ઘાટન

બુધ્ધિ  – બુદ્ધિ

આદ્રતા – આર્દ્રતા 

વર્ડ્  – વર્ડ્ઝ

સ્ત્રગ્ધરા – સ્રગ્ધરા

સહસ્ત્ર – સહસ્ર

સ્ત્રોત – સ્રોત

ચિન્હ – ચિહ્ન

મધ્યાન્હ – મધ્યાહ્ન

અદ્રશ્ય – અદૃશ્ય

દ્રષ્ટાંત – દૃષ્ટાંત

સાદ્રશ્ય – સાદૃશ્ય

દૃષ્ટા – દ્રષ્ટા

સ્ત્રાવ – સ્રાવ

સ્ત્રાવ –  સ્રષ્ટા         

સ્ત્રોતસ્વિની – સ્ત્રોતસ્વિની

હ્રષિકેશ – હૃષીકેશ

સ્વશુર – શ્વશુર

શ્રાધ્ધ – શ્રાદ્ધ

શ્રધ્ધાંજલિ – શ્રદ્ધાંજલિ

શ્રૃંગાર – શૃંગાર

શ્રૃંખલા – શૃંખલા

સ્વેત – શ્વેત

વૈદગ્ધ – વૈદગ્ધ્ય

સન્યાસી – સંન્યાસી

વ્રંદાવન – વૃંદાવન

વૃધ્ધ – વૃદ્ધ 

વૃતાંત – વૃત્તાંત

વિદ્યર્થ – વિધ્યર્થ

વિદ્ધંસ – વિધ્વંસ 

વિદ્રતા – વિદ્વતા

વાત્સાયન – વાત્સ્યાયન

વાક્દતા – વાગ્દત્તા

યાદ્રેશ – યાદૃશ

યાદ્રચ્છિક – યાદૃચ્છિક

યાવત્જીવન – યાવજ્જીવન

યુધ્ધ – યુદ્ધ

યધ્યપિ – યદ્યાપિ

મલેચ્છ – મ્લેચ્છ

મુત્સદી – મુત્સદ્દી

માતૃછાયા – માતૃચ્છાયા 

મધ્યાર્ક – મદ્યાર્ક

ભાતૃત્વ – ભ્રાતૃત્વ

ભ્રૃણહત્યા – ભ્રૂણહત્યા

ભૂગુકચ્છ – ભૃગુકચ્છ

બ્રહ્મરંદ્ર – બ્રહ્મરંધ્ર

બૌધ્ધ – બૌદ્ધ

આર્યુવેદ – આયુર્વેદ

પ્રસૃતિગૃહ – પ્રસૂતિગૃહ

પ્રધ્યુમન – પ્રદ્યુમન

પ્રતિબધ્ધ – પ્રતિબદ્ધ

પૌરર્સ્ત્ય – પૌરસ્ત્ય

અશુદ્ધ – શુદ્ધ

ઉધ્ધાર – ઉદ્ધાર

પજર્ન્ય – પર્જન્ય

પરિછેદ – પરિચ્છેદ

પધ્ધતિ – પદ્ધતિ

પત્થર પથ્થર

પૃથ્થકરણ – પૃથક્કરણ

પધ્ય – પદ્ય

નૈઋર્ત્ય – નૈઋત્ય

નૈવેધ – નૈવેદ્ય

દૃષ્ટવ્ય – દ્રષ્ટવ્ય

દાવ્ય – દ્રાવ્ય

દ્રષ્ટિભેદ – દૃષ્ટિભેદ

દુઘર્ષ – દુર્ધર્ષ

ગદ્ધાવૈતરું – ગધ્ધાવૈતરું

કૃંદન – ક્રંદન

અગ્નિયસ્ત્ર – અગ્ન્યસ્ત્ર

અદ્રશ્ય – અદૃશ્ય

અદ્યાત્મ – અધ્યાત્મ

અર્ધ્યુ – અધ્વર્યુ

અનુદિષ્ટિ – અનુદ્દિષ્ટ

અર્થછાયા – અર્થચ્છાયા

અર્હનિશ – અહર્નિશ

અંતર્ધ્યાન – અંતર્ધાન

આત્મવેતા – આત્મવેત્તા

આષદૃષ્ટા – આર્ષદ્રષ્ટા

આલ્હાદક – આહ્ લાદક

જીર્ણોધ્ધાર – જીર્ણોદ્ધાર

અશુદ્ધ – શુદ્ધ

ધ્રૂમપાન – ધૂમ્રપાન

વૈવિધ્ય – વૈવિધ્ય

તત્વાર્થ – તત્ત્વાર્થ

જ્યોતિશાસ્ત્ર – જ્યોતિષશાસ્ત્ર

જ્યોર્તિલિંગ – જ્યોતિર્લિંગ

જ્યોતિવિદ્યા – જ્યોતિષવિદ્યા

જ્યોતિમંડલ – જ્યોતિર્મંડલ

જ્યોતિવિદ – જ્યોતિર્વિદ

જિદ – જિદ્દ, જીદ

જગત્નિયંતા – જગન્નિયંતા

ચિતશુદ્ધિ – ચિત્તશુદ્ધિ

ચાર્તુમાસ – ચાતુર્માસ

ચતુવર્ણ – ચતુર્વણ

ગ્રહસ્થ – ગૃહસ્થ

ગૃહપૂજા – ગ્રહપૂજા

ગાદગદિત – ગદ્ ગદિત

કૃચ્છ – કૃચ્છ્

કતૃત્વ – કર્તૃત્વ

વકૃત્વ – વક્તૃત્વ

અછેદ્ય – અચ્છેદ્ય

અદ્ધિતિય – અદ્વિતિય

અદ્ધર – અધ્ધર

અધ્યતન – અદ્યતન

અભેદ્ય – અભેદ્ય

અધાર્હ – અર્ધાર્હ

અંતર્શ્ચક્ષુ – અંતર્ચક્ષુ, અંતશ્ચક્ષુ

અંતદર્શન – અંતર્દર્શન

આદ્રા – આર્દ્રા

આર્શીવાદ – આશીર્વાદ

ઉશ્વસન – ઉચ્છ્ વસન

તજજ્ઞ – તજ્ જ્ઞ

મુદ્રામાલ – મુદ્દામાલ

સ્વછંદી – સ્વચ્છંદી

ષષ્ટક – ષટ્ક

અત્યંજ – અંત્યજ

ચિન્હ – ચિહ્ન

પ્રિયવંદા – પ્રિયંવદા

નર્ક – નરક

જગત્ચક્ષુ – જગચ્ચક્ષુ

ષડયંત્ર્ – ષડયંત્ર

કદાચિત – કદાચિત્

ક્વચિત – કવચિત્

પશ્ચાદભૂમિ – પશ્ચાદ્ ભૂમિ

પૃથક્ જન – પૃથગ્જન

અર્થાત – અર્થાત્

સાક્ષાત – સાક્ષાત્

કિંચિત – કિંચિત્

પશ્ચાત – પશ્ચાત્

યત્કિંચિત – યત્કિંચિત્

દંડવત – દંડવત્

આત્મસાત – આત્મસાત્

મિત્રવત – મિત્રવત્

ભાગ્યવશાત – ભાગ્યવશાત્

દૈવવશાત – દૈવવશાત્

સ્ત્રિયોપયોગી – સ્ત્ર્યુપયોગી

સુદ્ધા – સુધ્ધા

કમિશ્નર – કમિશનર

તસ્વીર – તસવીર

નિઋતિ – નિઋર્તિ

દ્રષ્ટિભેદ – દૃષ્ટિભેદ

ખિસ્સાકાત્રુ – ખિસ્સાકાતરુ

ધ્રતરાષ્ટ્ર – ધૃતરાષ્ટ્ર

ષડદર્શન – ષડ્દર્શન

ષડરિપુ – ષડ્ રિપુ, ષડ્રિપુ

ષટપદ – ષટપદ્

ષટકોણ – ષટ્કોણ

પ્રસંગોપાત – પ્રસંગોપાત્

અગત્સ્ય – અગસ્ત્ય

વૈર્ધમ્ય – વૈધર્મ્ય

નિષિધ્ધ – નિષિદ્ધ

આહવાન – આહ્ વાન

હિંસ્ત્ર – હિંસ્ર

સહસ્ત્રલિંગ – સહસ્રલિંગ

રક્તસ્ત્રાવ – રક્તસ્રાવ

તમિસ્ત્ર – તમિસ્ર

ધૃણા – ઘૃણા

ઉદીપક – ઉદ્દીપક

દ્વારપાલ – દ્વારપાલ

વિધ્યમાન – વિદ્યમાન

આધ્યકવિ – આદ્યકવિ

વિદ્ધતા – વિદ્વતા

ઉધ્ધવ – ઉદ્ધવ

શબ્દસમૃધ્ધિ – શબ્દસમૃદ્ધિ

બુધ્ધિ – બુદ્ધિ

નિર્ધુણ – નિર્ધૃણ  

અનુસ્ત્રાવ – અનુસ્રાવ

અદ્રશ્ય – અદૃશ્ય

પન્યાસ – પંન્યાસ   

 

This entry was posted in ગુજરાતી વ્યાકરણ પરિચય. Bookmark the permalink.