(4) પ્રથમ દીર્ઘ – ‘ઈ’ પછી હ્રસ્વ – ‘ઇ’ વાળા શબ્દો

કીર્તિ

રીતિ

પ્રાણીસૃષ્ટિ

પીડિત

તેલીબિયાં

દીપાવલિ

જીવિત

ભીતિ

અપકીર્તિ

અસ્વીકૃતિ

નીતિ

ગેરરીતિ

પરીક્ષિત

શારીરિક

આજીવિકા

સાંદીપનિ

પ્રીતિ

અનીતિ

રીતરિવાજ


 

This entry was posted in ગુજરાતી વ્યાકરણ પરિચય. Bookmark the permalink.