વિસર્ગવાળા શબ્દો

અંતત:

અંશત:

મૂલત:

વિશેષત:

સંપૂર્ણત:

ક્રમશ:

શબ્દશ:

અક્ષ્રરશ:

વસ્તુત:

સર્વત:

સર્વશ: 

ખંડશ:

ક્રમશ:

પ્રાત:સ્મરણ

પ્રાત:કાળ

પ્રાત:સ્નાન

પ્રાત:કર્મ

પ્રાત:સંધ્યા

ઉષ:કાલ

પ્રાય:

પ્રાયશ:

પુન:

તપ:પ્રભાવ

પય:પાન

મન:કામના

મન:પૂત

મન:શિલ

પુન:કથન

પુર:સર

સ્વત: 

દુ:સહ

દુ:સાધ્ય

દુ:સ્વપ્ન

દુ:શીલ

દુ:શાસન

દુ:સાહસ

દુ:સ્થિતિ

અંત:કોણ

અંત:પ્રકૃતિ

અંત:કરણ

અંત:કેન્દ્ર

અંત:પ્રવાહ

અંત:પ્રેરણા

અંત:સત્વા

અંત:સ્ફુરણા

અંત:સ્થ

અંત:પુર

અંત:શત્રુ

અંત:સ્ફૂર્તિ

અધ:પતન

અધ:પાન

અધ:પતિત

અધ:કામ

અંત:કુટીલ

અંત:પટ

અંત:પાતી

અંત:માત્ર

અંત:શલ્ય

નિ:શ્રેયસ

નિ:શેષ

નિ:સંતાન

નિ:સત્વ

નિ:શુલ્ક

નિ:શ્વાસ

નિ:સંગ

નિ:સંશય

નિ:સ્વાર્થ

નિ:સ્પૃહી

નિ:સીમ

નિ:સ્તબ્ધ

નિ:શબ્દ

નિ:શસ્ત્રીકરણ

નિ:શસ્ત્ર

દુ:ખ

દુ:ખમય

દુ:ખકર્તા

દુ:ખકર

દુ:ખહારિણી

દુ:ખાર્ત

દુ:ખદાયક

સ્વત:સિદ્ધ


 

This entry was posted in ગુજરાતી વ્યાકરણ પરિચય. Bookmark the permalink.