કોઈ-‘ઘાયલ ‘

હજી આંખમાં જાણે ફરકે છે કોઈ
હજી મીઠું શરમાઈ મરકે છે કોઈ
વિખુટા પડ્યા તોય લાગે છે ‘ઘાયલ ‘
હજી પણ રગેરગમા મરકે છે કોઈ

 

This entry was posted in received E mail. Bookmark the permalink.