બચીબેન અને બાબુભાઇ અમેરિકામાં-કીરીટ્કુમર ભક્તા

Bachiben ane Babubhai Amricama: Gujarati Hasya Navalakathaa
Authored by Kirit Bhakta, Authored by Vijay Shah, Authored by Nilam Doshi, Authored by Harnish Jani, Authored by Jayanti Patel, Authored by Rekha Sindhal, Authored by Pravina Kadakia, Authored by Dr Indirabahen Shah, Authored by Hemaben Patel
List Price: $6.00
6″ x 9″ (15.24 x 22.86 cm)
Black & White on White paper
156 pages
ISBN-13: 978-1479347407 (CreateSpace-Assigned)
ISBN-10: 147934740X
BISAC: Comics & Graphic Novels / General

Bachiben and Baubhai coming from remote village from Gujarat and stays in USA for 6 months…During this stay lots of humor is created…because of poor English and rigid cultural beleifes.
CreateSpace eStore: https://www.createspace.com/4001297

Cancel Yes

This entry was posted in બચીબેન અને બાબુભાઇ અમેરિકામાં. Bookmark the permalink.