આપવું એટલે પામવું ( ક્રીસ બક્ષી)- હરિક્રિષ્ણ મજમુંદાર અને વિજય શાહ

Aapavu etale Paamavu: chris Baxi

Authored byVijay Shah, From an idea byHarikrishna Majmundar,

Preface byKalpanaRaghu, Prologue byPragna Dadabhawala

List Price: $40.00
5.5″ x 8.5″ (13.97 x 21.59 cm)
Full Color on White paper
186 pages
ISBN-13: 978-1505809817 (CreateSpace-Assigned)
ISBN-10: 1505809819
BISAC: Education / Professional Development

Basic Principal of retirement life in novel way

CreateSpace eStore: https://www.createspace.com/5204395

 

This entry was posted in માહિતી, વિજય શાહ, સમાચાર, સાહિત્ય જગત, સાહિત્ય સમાચાર. Bookmark the permalink.

One Response to આપવું એટલે પામવું ( ક્રીસ બક્ષી)- હરિક્રિષ્ણ મજમુંદાર અને વિજય શાહ

  1. Pingback: વિજયનું ચિંતન જગત | આપવું એટલે પામવું ( ક્રિસ બક્ષી) હરિક્રિષ્ણ મજમુંદાર અને વિજય શાહ

Comments are closed.