નિવૃત્તિ શ્રેણી નાં ભેટ પુસ્તકો વિશે વિગતે માહિતી

ફોટા ઉપર કે ટાઈટલ ઉપર ક્લિક કરતા વધુ માહિતી મળશે.

આ સર્વે પુસ્તકો ઇ બુક સ્વરૂપે તૈયાર થઇ રહ્યા છે વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો

vijaykumar.shah@gmail.com

NivRutti Series 7 books

This entry was posted in ક્રીસ બક્ષી, નિવૃત્તિ ની પ્રવૃત્, નિવૃત્તિ વિજ્ઞાન, માહિતી, સમાચાર. Bookmark the permalink.

One Response to નિવૃત્તિ શ્રેણી નાં ભેટ પુસ્તકો વિશે વિગતે માહિતી

  1. Pingback: વિજયનું ચિંતન જગત | નિવૃત્તિ શ્રેણીનાં ભેટ પુસ્તકો વિશે વિગતે માહિતી

Comments are closed.