જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ-વિનોદ આર પટેલ

JevI Drashti Tevi ShrushtiI: Chintan lekho

Authored by Vinod R Patel

List Price: $20.00

6″ x 9″ (15.24 x 22.86 cm)
Full Color on White paper
132 pages

ISBN-13: 978-1523247424 (CreateSpace-Assigned)
ISBN-10: 1523247428
BISAC: Literary Collections / General

 “Jevi drashti tevi shrushti” is compilation of Vinodbhai’s work from his web page.

A book worth to give present on all ocassion.

 CreateSpace eStore: https://www.createspace.com/5977611

This entry was posted in માહિતી, સમાચાર, સાહિત્ય જગત, સાહિત્ય સમાચાર. Bookmark the permalink.