પ્રવીણ શાસ્ત્રીની હલકી ફુલકી વાર્તાઓ

pravIn shstrini halaki fulaki vaartao: varta sangrah

 Authored by Pravin Shashtri

List Price: $10.00
6″ x 9″ (15.24 x 22.86 cm) 
Black & White on White paper
174 pages
ISBN-13: 978-1976247729 (CreateSpace-Assigned)
ISBN-10: 1976247721
BISAC: Family & Relationships / General

Pravin Shashtri is houmerist and startd writting in the retirement age.His imaginatons are full of light comedies

CreateSpace eStore: https://www.createspace.com/7558436

This entry was posted in પ્રવીણ શાસ્ત્રીની હલકી ફુલકી વર્તાઓ, સાહિત્ય જગત, સાહિત્ય સમાચાર. Bookmark the permalink.