જેધીમી ધારે પડે છે તે ઉગાડે છે.વિજય શાહ

Je Dhimi Dhare Pade Che te Ugade Che: sher uparthI vaarta ek prayog

Authored by Vijay Shah, Authored by Pravina Kadakia, Authored by Rohit Kapadia, Authored by Niranjan Mehta, Authored by Rashmi Jagirdar

List Price: $20.00
6″ x 9″ (15.24 x 22.86 cm) 
Full Color on White paper
68 pages
ISBN-13: 978-1979369381 (CreateSpace-Assigned)
ISBN-10: 1979369380
BISAC: Family & Relationships / General

There was an experiment done to write Story from Single Sher.

 https://www.amazon.com/Dhimi-Dhare-Pade-Che-Ugade/dp/1979369380/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1510067320&sr=8-7&keywords=vijay+shah

 

This entry was posted in માહિતી, વાર્તા, સાહિત્ય જગત. Bookmark the permalink.