વિચાર પુષ્પો -રોહિત ખીમચંદ કાપડીઆ

Vichar Pushpo: Poetry in Gujarati
Authored by Rohit Khimachand Kapadia
http://www.vijaydshah.com/wp-content/uploads/2017/11/Vichar-pushpo-232×300.jpg” alt=”” width=”232″ height=”300″ class=”aligncenter size-medium wp-image-14364″ />
List Price: $7.50
8.5″ x 11″ (21.59 x 27.94 cm)
Black & White on White paper
68 pages
ISBN-13: 978-1978148444 (CreateSpace-Assigned)
ISBN-10: 1978148445
BISAC: Literary Collections / General
Good reading of positive thoughts in the poetic form
Amazon Linkhttps://www.amazon.com/dp/1978148445/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1511586553&sr=8-1&keywords=vichar+pushpo+%2C+rohit+kapadia

This entry was posted in પ્રેરણાદાયી લેખ્, સાહિત્ય જગત, સાહિત્ય સમાચાર. Bookmark the permalink.