અલક્નંદા -હેમા પટેલ

Alaknanda: Gujarati Navalkathaa

Authored by Hema Patel

List Price: $11.00
6″ x 9″ (15.24 x 22.86 cm) 
Black & White on White paper
190 pages
ISBN-13: 978-1981392957 (CreateSpace-Assigned)
ISBN-10: 1981392955
BISAC: Family & Relationships / General

Alaknanda is story of rag and tyaag

https://www.amazon.com/dp/1981392955/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1515309395&sr=8-1&keywords=alaknanda

This entry was posted in અન્ય બ્લોગ ઉપરથી ગમેલુ, માહિતી, સાહિત્ય જગત, સાહિત્ય સમાચાર. Bookmark the permalink.

Thanks for Inspiring me by your gracefull visit